Bedrijfs informatie:

Chabot Fashion

Zuidplein Hoog 433

3083 BE Rotterdam

Tel: 010-2939330

E-mail: chabotfashionstores@gmail.com


Bereikbaar tijdens winkel openingstijden.


KvK:52270548

BTW nummer:NL850370826B01


Chabot Fashion Kids is een handelsnaam van: Chabot Retail vof.


Algemene Voorwaarden van Chabot Fashion Kids

gevestigd te Rotterdam

Versie geldig vanaf 1 oktober 2014


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chabot Fashion Kids en op iedere tussen Chabot

Fashion Kids en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en

opgenomen op de internetsite van Chabot Fashion Kids. Deze is via de site uit te printen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Chabot Fashion Kids behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de

looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet

door Chabot Fashion Kids erkend.

1.4 Chabot Fashion Kids garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Chabot Fashion Kids bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen

levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen

vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1

maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en

ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Chabot Fashion Kids zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chabot Fashion

Kids geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de

vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten

worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of

indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de

afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te

retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens

over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij

Chabot Fashion Kids. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te

maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in

die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te

kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en

bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige

wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Chabot Fashion Kids zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met

inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Chabot Fashion Kids binnen 14 dagen na goede ontvangst

van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud

van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige

aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij

retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde

zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste

standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met

uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht

verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

• produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

• verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en

waarvan de verzegeling na levering is verbroken

• verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel

kunnen bederven of verouderen

• de levering van losse kranten en tijdschriften


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Chabot Fashion Kids, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van Chabot Fashion Kids. Chabot Fashion Kids houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Chabot Fashion Kids respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Chabot Fashion Kids maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer

jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan

tot terugzending aan Chabot Fashion Kids) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te

melden aan Chabot Fashion Kids. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan

na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en

terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Chabot Fashion Kids gegrond worden bevonden, zal Chabot Fashion Kids

de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van

Chabot Fashion Kids bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze

van Chabot Fashion Kids) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Chabot

Fashion Kids gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Chabot Fashion Kids voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Chabot Fashion Kids is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Chabot Fashion Kids in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde

zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de

aanwijzingen van Chabot Fashion Kids en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Chabot Fashion Kids zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3

Mondelinge toezeggingen verbinden Chabot Fashion Kids slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4

Aanbiedingen van Chabot Fashion Kids gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Chabot Fashion Kids kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Chabot Fashion Kids en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

Chabot Fashion Kids op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Chabot Fashion Kids behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van

etiketten, etc. op de internetsite van Chabot Fashion Kids gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Chabot Fashion Kids is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar

risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in

de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,

vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Chabot Fashion Kids alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Chabot Fashion Kids behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en

is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de

overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Chabot Fashion Kids

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Chabot Fashion Kids bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,

of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel

afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit

geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Chabot Fashion Kids is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze

website.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Chabot Fashion Kids aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Chabot Fashion Kids

zolang de afnemer de vorderingen van Chabot Fashion Kids uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden

uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Chabot

Fashion Kids wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder

begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Chabot Fashion Kids geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze

te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Chabot Fashion Kids of een door

Chabot Fashion Kids aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Chabot Fashion Kids haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te

nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen

of doen gelden, is de afnemer verplicht Chabot Fashion Kids zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen

brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage

te geven aan Chabot Fashion Kids.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Chabot Fashion Kids en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij

Chabot Fashion Kids er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de

koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


Privacybeleid Chabot Fashion Kids

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2014.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw

privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,

waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe

wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Chabot Fashion Kids. U dient zich ervan bewust te zijn

dat Chabot Fashion Kids niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door

gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Chabot Fashion Kids respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze

gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde

servers van Chabot Fashion Kids of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met

andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen

wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw

vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers

van Chabot Fashion Kids of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten

hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te

helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van

de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Chabot Fashion Kids of die van een

derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de

website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en

internetgebruik.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit

privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen

en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam

om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie

onderstaande contactgegevens.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen

om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat

sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld

in uw browser.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u

contact met ons opnemen:


Chabot Fashion Kids

Zuidplein Hoog 451

3083 BE, Rotterdam

010-2939444

chabotfashionkids@gmail.com